Informácia o ochrane osobných údajov

poskytovaných v súvislosti so spracovaním osobných údajov Odberateľa

 

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracovávané osobné údaje Dotknutých osôb je spoločnosť Greenlogy a.s. so sídlom: Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 53223713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 11025/L (ďalej len „Dodávateľ“)

V prípade, ak má dotknutá osoba otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov, príp. iné otázky, môže kontaktovať Dodávateľa na podpora@greenlogy.com alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Dodávateľa.

Článok I. Úvodné ustanovenie

1.1) Dodávateľ a Odberateľ, plánujú uzavrieť, resp. uzavreli zmluvu o službe ZEM (Zelený energetický manažment), vrátane združenej dodávky elektriny pre odberateľov v domácnosti,  predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združenú dodávku elektriny s garanciou pôvodu výroby z obnoviteľných zdrojov a zabezpečenie distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa a a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi riadne a včas dohodnutú platbu za službu ZEM, dodávku elektriny a za súvisiace distribučné, prenosové služby (ďalej len „Zmluva“).

Článok II. Informácie o spracovávaní osobných údajov

2.1) Dodávateľ, ktorý spracováva osobné údaje Odberateľov (vrátane potencionálnych Odberateľov), týmto v súlade s ustanoveniami čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) oznamuje Dotknutej osobe nasledovné informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby v informačnom systéme Dodávateľa.

 

2.2) Účelom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je:
2.2.1) dodávka elektriny a podpornej energetickej služby Odberateľa vrátane zavedenia predzmluvných vzťahov, poskytovanie služieb súvisiacich s plnením zmluvy, vytváranie interných štatistík, archivácia zmlúv a súvisiacej dokumentácie a vymáhania vzniknutých pohľadávok.
2.2.2) Spracovanie a predkladanie obchodných informácií, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) v rozsahu súhlasu udeleného Dotknutou osobou a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou formou, (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ).

 

2.3) Právnym základom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je:

Na účely podľa bodu 2.2.1.:

2.3.1) zmluvný vzťah s Odberateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom poskytnutie osobných údajov na účel uzatvorenia Zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, a ak to bude nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy, nebude možné s Odberateľom uzatvoriť zmluvný vzťah.
2.3.2) súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
2.3.3) oprávnený záujem Dodávateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely: (i) vyhotovovania kópií úradných dokladov: kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie úradných dokladov na listinný alebo elektronický nosič informácií za účelom jednoznačnej identifikácie Klienta a za účelom vymáhania pohľadávok. Rozsah vyhotovovaných kópií úradných dokladov je závislý od uzatváraného zmluvného vzťahu; (ii) vytvárania interných štatistík; (iii) archivácie zmlúv a súvisiacej dokumentácie predovšetkým v lehotách stanovených osobitnými právnymi predpismi a iv) vymáhania vzniknutých pohľadávok

Na účely podľa bodu 2.2.2.:

2.3.4) súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.4) V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov s Odberateľom je Dodávateľ podľa GDPR povinný dodržiavať ustanovenia najmä (nie však výlučne) týchto osobitných zákonov: (i) GDPR, (ii) Zákon, (iii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, (iv) zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (v) zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré priamo alebo nepriamo dopĺňajú právny základ spracovávania osobných údajov v informačnom systéme Dodávateľ

2.5) Dodávateľ je oprávnený spracovať osobné údaje na účely podľa bodu 2.2.1. predovšetkým bez súhlasu Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nakoľko právnym základom ich spracovávania je zmluvný vzťah.

2.6) Zoznam spracovaných osobných údajov Dotknutých osôb:

2.6.1) Právny základ – zmluvný vzťah s Odberateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (účel podľa bodu 2.2.1.) Dodávateľ spracováva najmä, nie však výlučne, nasledovné osobné údaje Dotknutých osôb: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, a iné kontaktné údaje; Dodávateľ je oprávnený spracovať kopírovaním a skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov z úradných dokladov Dotknutej osoby obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti.

2.6.2) Právny základ – súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR: V rámci spracovania osobných údajov Dotknutej osoby na marketingové účely (účel podľa bodu 2.2.2.) Dodávateľ spracováva nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

2.7) Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Dotknutej osoby poskytované:

Súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori na základe ich vyžiadania a v súlade s platnou legislatívou SR, kontrolné orgány finančnej správy, advokátske kancelárie za účelom poskytovania právnych služieb, tretie osoby za účelom vymáhania nárokov Dodávateľa voči Odberateľovi, poštové podniky za účelom doručenia zásielky, subjekty zmluvne spolupracujúce s Dodávateľom, najmä za účelom podporných administratívnych a telekomunikačných služieb a za účelom podpory a správy informačného systému používaného Dodávateľom, ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. Kontrolné orgány a orgány dohľadu, t.j. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne).

 

2.8) Zverejňovanie osobných údajov Dotknutej osoby a ich cezhraničný tok do tretích krajín.

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v obchodných a marketingových systémoch Dodávateľa, ktoré dodávajú a prevádzkujú nasledovní poskytovatelia služieb:

  • Hubspot Ireland Ltd, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ireland (Tax ID: IE9849471F)
  • Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (Tax ID: IE 6388047V)
  • Digital factory s.r.o. Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, (IČ: 06988377)

 

2.9) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Odberateľa budú uchovávané po dobu trvania zmluvných vzťahov zo Zmluvy a po dobu nevyhnutnú na uplatnenia práv Dodávateľa zo Zmluvy, resp. Na plnenie povinnosti Dodávateľa podľa všeobecne Záväzných právnych predpisov. Po vysporiadaní všetkých záväzkov Odberateľa voči Dodávateľovi budú osobné údaje Odberateľa uchovávané v lehote 10 rokov.

 

2.10) Práva Dotknutej osoby ustanovuje GDPR, podľa ktorého má Dotknutá osoba právo:
2.10.1) na informácie o spracovaní jej osobných údajov;
2.10.2) získať prístup k osobným údajom, ktoré o nej spracovávajú a uchovávajú;
2.10.3) požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
2.10.4) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie je potrebné, alebo ak je spracovanie nezákonné;
2.10.5) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
2.10.6) požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
2.10.7) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému Dodávateľovi;
2.10.8) kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila. Osobné údaje dotknutej osoby sú Dodávateľom spracovávané na vyššie uvedené účely len počas platnosti udeleného súhlasu.
2.10.9) požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracovávaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Dodávateľom spracovávané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Dodávateľa;
2.10.10) podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracovanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

2.11) Požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch alebo požiadať o vymazanie osobných údajov alebo užívateľských účtov a prístupov je možné emailom zaslaným na adresu podpora@greenlogy.com odoslanom z autorizovanej emailovej adresy evidovanej v našich systémoch, alebo prostredníctvom poštovej zásielky zaslanej na adresu: Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

2.12) Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona môže uplatniť blízka osoba.