Čo nasleduje po podpise zmluvy s Greenlogy? (pre domácnosti)

Ako sa do Greenlogy dostane Vaše odberné miesto aj Vaše výrobné miesto? Vedeli ste, že sú to dva samostatné procesy?

To, že máte na streche Vášho domu fotovoltické panely totiž neznamená, že nie ste pripojený do siete. Vaše odberné miesto, teda Váš príbytok, v ktorom elektrinu spotrebúvate, je stále pripojené do distribučnej sústavy. Greenlogy iba požiada príslušnú distribučnú spoločnosť o zmenu dodávateľa.

Proces zmeny dodávateľa 💡🔋

Odberné miesto - spotreba

  1. Do procesu zmeny dodávateľa zaradíme Vaše odberné miesto po podpise zmluvnej dokumentácie.
  2. Podmienkou zmeny dodávateľa je ukončenie zmluvy s Vašim pôvodným dodávateľom výpoveďou – ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú (1-mesačná výpovedná lehota), alebo oznámením o nesúhlase s predĺžením zmluvy uzatvorenej na dobu určitú. Môžete tak urobiť poštou, alebo v klientskom centre dodávateľa.
  3. Proces zmeny dodávateľa prebieha prostredníctvom distribučnej spoločnosti formou xml správ. Vaše odberné miesto zaradíme do tohto procesu najneskôr 21 dní pred uplynutím Vašej výpovednej lehoty alebo skončením platnosti zmluvy s pôvodným dodávateľom. Pôvodný dodávateľ môže podať v priebehu procesu námietku voči zmene z dôvodu Vašej zmluvnej viazanosti alebo Vami nedoručenej výpovede. O výsledku procesu zmeny dodávateľa Vás budeme včas informovať.

Výrobné miesto - fotovoltika

  1. Po podpise zmluvy s Greenlogy požiadame o zaradenie výrobného miesta do Greenlogy distribučnú spoločnosť, ktorá určí termín zaradenia po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich pre Vás, ako výrobcu elektriny, zo Zmluvy o pripojení a prístupe do distribučnej sústavy (ak náhodou už aj Vaše výrobné miesto máte u iného dodávateľa, rovnako musíte podať výpoveď zo zmluvy v uvedených lehotách).
  2. Pre uvedenie Vášho výrobného zdroja do prevádzky a zaradenie do Greenlogy je nevyhnutná výmena elektromeru a nastavenie parametrov pre meranie spotreby a prebytkov z výroby, ktoré „pretečú“ do distribučnej sústavy. Výmenu meradla realizuje distribučná spoločnosť.
  3. Po výmene elektromeru a zaradení výrobného miesta do Greenlogy nám distribučná spoločnosť začne zasielať namerané hodnoty prebytkov z výroby, ktoré ste dodali do distribučnej sústavy. Tieto hodnoty vám budeme evidovať vo virtuálnej batérii ako výrobu.
  4. Akonáhle je Vaše odberné aj výrobné miesto v Greenlogy, služba virtuálnej batérie je spustená. Od tohto momentu môžete vidieť dáta o výrobe a spotrebe v zákazníckom portáli.

Hotovo 💚