1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Ako prebieha odpočet elektriny a kto ho vykonáva?

Odpočtový cyklus (mesiac odpočtu meradla) určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, v pôsobnosti ktorého sa odberné miesto nachádza. Odpočet prebieha v rôznych mesiacoch kalendárneho roku a realizuje ho výhradne regionálne príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý môže poveriť iné osoby, aby zber dát pre neho realizovali (napr. Slovenskú poštu ). Distribútor následne zasiela dáta o spotrebe dodávateľovi elektriny (Greenlogy) a ten vystavuje odberateľovi vyúčtovaciu faktúru.

V prípade, že dochádza v konkrétnom roku aj k zmene dodávateľa, môže byť zrealizované vyúčtovanie aj dvakrát (prvýkrát k termínu zmeny dodávateľa, druhýkrát v riadnom odpočtovom termíne).

Odberatelia elektriny, ktorí už majú inštalovaný IMS (inteligentný merací systém), prechádzajú na mesačný odpočtový cyklus. Aj títo odberatelia majú však možnosť dohodnúť sa na tom, aby fakturácia prebiehala aj naďalej na ročnom intervale, napriek tomu, že dáta o spotrebe sú k dispozícii každý mesiac. 

Pozor na falošných odpočtárov ⚠️

Každý pracovník distribútora alebo dodávateľa by sa mal preukázať dokladom, alebo poverením na výkon danej činnosti.