1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Ako mám postupovať v prípade pochybností o správnom meraní inštalovaným meradlom?

Ak máte pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny alebo zemného plynu inštalovaným meradlom, máte právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom svojho dodávateľa o preskúšanie meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.