Využitie produktu Greenlogy vBattery - virtuálna batéria v regióne Stredoslovenská distribučná a.s.

Vďaka zmene technických podmienok pripájania malých zdrojov od 15. februára 2021 v regióne SSD je možné využívať službu virtuálnej batérie aj na Strednom Slovensku. Zmena umožňuje pretok prebytočnej elektriny do distribučnej siete.

Zdroj: www.ssd.sk

Oznámenie o zmene technických podmienok pripájania malých zdrojov od 15. februára 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje o zmene technických podmienok pripájania malých zdrojov s účinnosťou od 15. februára 2021.  

Zmena technických podmienok pre pripájanie malých zdrojov

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. zmenila s účinnosťou od 15. februára 2021 Technické podmienky pre pripojenie malých zdrojov. Táto zmena znamená, že žiadosti o pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „malý zdroj“) doručené SSD po 15. februári 2021 budú posudzované podľa týchto nových podmienok a pokiaľ to stav v sústave umožní, bude možné povoliť pre tieto malé zdroje dodávať elektrinu do sústavy.

Takáto zmena sa však netýka tých malých zdrojov, ktoré boli pripojené do 15. februára 2021. Pre nich platia technické podmienky, ktoré im boli určené pri pripájaní. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. vo vzťahu k  už pripojeným malým zdrojom uvádza, že tieto môžu požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, ktoré bude SSD individuálne posudzovať a v prípade technickej možnosti dodávky elektriny do sústavy uzatvorí SSD s odberateľom novú Zmluvu o pripojení.

Ak chce malý zdroj požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, musí o to požiadať zaslaním žiadosti o stanovisko k RK najskôr po 14. februáru 2021. V prípade nejasností kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 166 007 (voľba číslo 3).

 

Greenlogy tip:

Žiadosť o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy je možné zrealizovať:

1. vyplnením elektronickej žiadosti

alebo

2. vyplniť webový formulár žiadosti, ktorý je nutné zaslať poštou na adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

 

Všetky informácie nájdete tiež na webe Stredoslovenskej distribučnej a.s. na linku TU