1. CENTRUM POMOCI
 2. Časté otázky (FAQ)
 3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Informácie o možnosti zmeny dodávateľa elektrickej energie

Proces zmeny dodávateľa elektrickej energie

Zmena dodávateľa elektriny

 V súlade s § 17d zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) má koncový odberateľ elektriny právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny do svojho odberného miesta pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.  Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny. 

Podmienky pre zmenu dodávateľa elektriny: 

 • uzatvorenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny do dotknutého odberného miesta s novým dodávateľom,
 • ukončenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny najneskôr ku dňu účinnosti zmeny dodávateľa, uzavretej s pôvodným dodávateľom,
 • neexistencia pohľadávok u pôvodného dodávateľa voči odberateľovi po lehote splatnosti viac ako 5 pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.  
1. Zmena dodávateľa v prípade odberateľa, ktorý patrí do skupiny zraniteľných odberateľov (t.j. odberateľ v domácnosti a vybraná skupina odberateľov, ktorí v roku 2023 odoberajú elektrinu za regulovanú cenu, ktorou sa rozumie cena za dodávku elektriny, podliehajúca schváleniu zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), resp. v prípade krízovej regulácie, cena určená vládou SR):

Zraniteľný odberateľ najneskôr do 31. marca v roku, v ktorom prebieha dodávka elektriny do odberného miesta,

 • uzatvorí zmluvu o (združenej) dodávke elektriny s novým dodávateľom, a to s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka a
 • požiada svojho dodávateľa o zmenu dodávateľa, a to doručením žiadosti o ukončenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka alebo prostredníctvom nového dodávateľa, ktorého splnomocní na podanie výpovede zmluvy.
 • Aktuálne zraniteľný odberateľ môže zmeniť dodávateľa elektriny najskôr až s účinnosťou od 1. januára 2026 s tým, že výpoveď zmluvy o (združenej) dodávke elektriny doručí súčasnému dodávateľovi najneskôr do 31.3.2025 a zároveň do tohto termínu odberateľ uzatvorí zmluvu o (združenej) dodávke elektriny s novým dodávateľom.

Do skupiny zraniteľných odberateľov v prípade dodávky elektriny patrí:

 • odberateľ elektriny v domácnosti,
 • odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,  
 • odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa prechádzajúceho bodu, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,  alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu, 
 • skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

2. Zmena dodávateľa v prípade odberateľa, ktorý nepatrí do skupiny zraniteľných odberateľov a ktorý odoberá elektrinu za neregulovanú cenu:


Odberateľ, ktorý odoberá elektrinu za neregulovanú cenu na základe zmluvy o (združenej) dodávke elektriny, uzavretej na dobu neurčitú, môže zmeniť dodávateľa podaním výpovede zmluvy súčasnému dodávateľovi alebo prostredníctvom nového dodávateľa, ktorého splnomocní na podanie výpovede.  

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.  

Odberateľ, ktorý odoberá elektrinu za neregulovanú cenu na základe zmluvy o (združenej) dodávke elektriny, uzavretej na dobu určitú, sa riadi ustanoveniami zmluvy a štandardne môže zmeniť dodávateľa po uplynutí doby, na ktorú bola zmluva uzavretá.  

3. Proces zmeny dodávateľa sa skladá:

a) z procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa, ktorými sú  

 • ukončenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom najneskôr ku dňu účinnosti zmeny,
 • zistenie stavu pohľadávok u pôvodného dodávateľa voči odberateľovi,
 • uzatvorenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny s novým dodávateľom, 
 • zaslanie žiadosti o zmenu dodávateľa prostredníctvom nového dodávateľa príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (ďalej len PDS) najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom zmeny dodávateľa,
 • preverenie správnosti údajov PDS a overenie zmluvného zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku za dodávku elektriny do odberného miesta (alebo odovzdávacieho miesta), 
 • zaslanie procesnej požiadavky na verifikáciu pôvodnému dodávateľovi PDS, 
 • verifikácia žiadosti alebo odmietnutie verifikácie pôvodným dodávateľom,
 • zaslanie informácie o verifikácii žiadosti alebo o odmietnutí verifikácie žiadosti PDS novému dodávateľovi.  

b) v súlade s §27 vyhlášky sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou.

 • technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov podľa bodov 3a)
 • technická zmena dodávateľa elektriny sa nevykoná, ak v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny nie je k dátumu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa elektriny zabezpečená distribúcia elektriny
 • technickú zmenu dodávateľa oznamuje príslušný PDS Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).
 • zmena dodávateľa elektriny nadobúda účinnosť od 0:00:00 hod. dňa s dátumom, ktorý je uvedený v žiadosti o zmenu dodávateľa elektriny ako termín účinnosti požadovanej zmeny dodávateľa elektriny.  
 • ku dňu účinnosti zmeny dodávateľa elektriny sa zisťuje spotreba elektriny pre dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto.

Zmena dodávateľa sa vykoná k požadovanému dátumu účinnosti zmeny po splnení vyššie uvedených podmienok, ak v odbernom mieste odberateľa je zabezpečená distribúcia elektriny k požadovanému dátumu účinnosti zmeny.